Závazná pravidla a podmínky pro používání portálu www.TradersPool.cz

1. Základní ustanovení

Vlastní obsah a obsah externích přispěvatelů nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Při tvorbě tohoto obsahu se nepostupovalo podle požadavků zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, upravujících pravidla pro analýzu investičních příležitostí nebo investiční doporučení.

Veškeré uveřejněné příspěvky vyjadřují názory jejich autorů a čtenářů, nikoliv provozovatel tohoto webu, který za jejich obsah nenese žádnou zodpovědnost.

Zároveň provozovatel webu www.TradersPool.cz nenese odpovědnost za fotografie, grafy a obrázky použité v komentářích pod jednotlivými články.

2. Odpovědnost Provozovatele za obsah

Upozornění: Veškeré informace poskytované na serveru www.TradersPool.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru www.TradersPool.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. 

Obchodování na devizových (měnových) trzích a investování do derivátů může být velmi spekulativní a může vést ke ztrátám i ziskům. Obchodování na devizových trzích a obchodování s deriváty je značně rizikové a to znamená, že není vhodné pro každého investora. Internetové stránky Portálu nezohledňují zvláštní investiční cíle, finanční situaci anebo konkrétní požadavky jednotlivých Uživatelů. Provozovatel popírá veškerou zodpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou, následnou, represivní, zvláštní nebo jinou škodu, ušlé příležitosti, ušlý zisk anebo jakoukoli jinou ztrátu anebo škody.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za:

- obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu Provozovatele. 

- odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu.

- reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Provozovatele.

- obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

3. Užívání Portálu Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

- užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu.

- zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu. 

- zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu,

- zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu a jakýmkoli způsobem  jim v užití Portálu bránit.

- využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.

- zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.

- vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

- pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.

- šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele.

Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup a používání stránek TradersPool.cz je bezplatné. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

4. Cookies

Návštěvou, používáním, nebo registrací stránek traderspool.cz souhlasíte s použitím souborů cookies. Tzv. cookies jsou informační soubory, které se přenášejí z webové stránky na pevný disk uživatelova počítače. S pomocí cookies si webové stránky pamatují určité údaje, díky nimž je užívání stránek pro uživatele mnohem pohodlnější. Podobně jako většina webových stránek i stránky používají cookies z mnoha různých důvodů. Provozovatel portálu TradersPool.cz například sleduje celkový počet návštěvníků stránek, a to jako anonymní souhrnný počet. Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookie, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností stránek.

5. Závěrečná ustanovení

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 16.11.2015.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.